Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp hỏi nhà nước trả lời
Chào mừng đại hội Đảng

UBND Tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thứ sáu - 06/09/2013 04:09
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH


 
   
Số:  2762 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
           Hà Tĩnh,  ngày 05  tháng  9   năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
          Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 757/TTr-SXD ngày 30/8/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.  Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:
1. Tên Đề án: Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đơn vị lập Đề án:  Sở Xây dựng.
3. Mục tiêu:
 - Cụ thể hóa các chính sách của nhà nước, từng bước tạo điều kiện để người có công với cách mạng có nhà ở đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn, nhưng không thấp hơn 24m2); đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).
- Huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; cộng đồng, dòng họ, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ để xây dựng mới và sửa chữa cho 5.158 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 - Đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của hộ gia đình chính sách, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 4. Nội dung Đề án:
a) Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ: Căn cứ theo Điều 2, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các hộ gia đình được hỗ trợ phải có đủ các điều kiện sau:
- Hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, cụ thể: Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.
- Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà tình trạng thực tế nhà ở đó như sau:
+ Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới;
+ Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà ở.
b) Mức hỗ trợ:
Hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách Nhà nước với các mức sau:
- Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ xây dựng lại nhà ở mới (kể các các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây).
- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp hộ có nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà (kể các các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây).
- Huy động sự đóng góp từ cộng đồng, dòng họ, cá nhân, tổ chức, các nhà tài trợ... và của hộ gia đình được hỗ trợ, để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.
c) Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh:  5.158 hộ.
Trong đó:
- Xây mới nhà: 2.617 hộ.
- Sửa chữa nhà: 2.541 hộ.
d) Tổng kinh phí: 234.027,50 triệu đồng (Hai trăm ba mươi tư tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng).
Trong đó:
- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 156.277,50 triệu đồng.
Bao gồm nguồn vốn từ các cấp ngân sách như sau:
       + Ngân sách Trung ương: 155.500,00 triệu đồng;
     + Ngân sách địa phương để quản lý thực hiện Đề án: 777,50 triệu đồng.
- Dự kiến vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác (cộng đồng, dòng họ, cá nhân, tổ chức, các nhà tài trợ...) và của hộ gia đình được hỗ trợ: 77.750,00 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện Đề án:  Năm 2013-2014.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, các Ban XD Đảng của Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh;
- Chánh, phó VP/UB;
- Trung tâm CB-TH (VP UBND tỉnh);
- Các tổ chuyên viên VP/UB;
- Lưu: VT, XD1;
- Gửi: VB giấy và điện tử.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thiện
 
Tài liệu đính kèm: Quyết định 2762 
                                 Danh sách 5158 nhà tỉnh duyệt
Ý kiến bạn đọc
 

Menu

Liên kết nhanh

Lịch công tác
I-OFFICE
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Làm theo lời bác
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Quỹ Bảo Trợ Trẻ em

Liên hệ trực tuyến

Quản trị website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2293

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58441

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2060621