Trang nhất » Văn bản QPPL

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật

Doanh nghiệp hỏi nhà nước trả lời
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
586/CV-SLĐTBH 24/05/2016

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tuyển chọn Nữ ứng...

Tải về
922/QĐ-UBND 13/04/2016

V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
01//LN/LĐLĐ-LĐTB&XH-BHXH 26/02/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Tải về
BÁO CÁO LIÊN NGÀNH 25/02/2016

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp...

Tải về
28/TB-SLĐTBXH 21/03/2016

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
63/KH-UBND 11/03/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
01/QCPH-LĐTB&XH-BHXH 10/03/2016

QUY CHẾ PHỐI HỢP Hoạt động giữa Sở Lao động – Thương binh và...

Tải về
304/QĐ-SLĐTBXH 21/12/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
147/KH-SLĐTBXH 21/12/2015

KẾ HOẠCH  Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Tải về
09/KH-SLĐTBXH 27/01/2016

Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
16/KH-SLĐTBXH 18/02/2015

Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2016

Tải về
Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015 19/02/2016

Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015

Tải về
04 /SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2016 11/01/2016

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện điều tra thông tin về liệt...

Tải về
62/2015/QĐ-TTg 04/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
132/KH-SLĐTBXH 11/11/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016

Tải về
1503/SLĐTBXH-VP 16/11/2015

V/v tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015

Tải về
4429/LĐTBXH-VP 29/10/2015

V.v hướng dẫn bình xét khen thưởng tổng kết năm 2015

Tải về
101/HD-HĐTĐKT 21/10/2015

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 17/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 17/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
5419/UBND-VX1 26/10/2015

V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực...

Tải về
148/2015/TT-BTC 15/09/2015

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÁC...

Tải về
140/TLĐT-SLĐTBXH 13/10/2015

V/v trả lời câu hỏi chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan...

Tải về
3528/QĐ-UBND 10/09/2015

QĐ Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tải về
3519/QĐ-UBND 10/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3529/QĐ-UBND 11/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp 08/09/2015

những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Tải về
3510/LĐTBXH-TCDN 01/09/2015

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn Luật giáo...

Tải về
Các quy định mới 04/09/2015

của Luật Lao động, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp cần thực...

Tải về
49/NQ-CP 10/07/2014

Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về Chương...

Tải về
928/SLĐTBXH-CV 15/07/2015

V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày...

Tải về
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của...

Tải về
84/2015/QH13 25/06/2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Tải về
971/QĐ-TTg 01/07/2015

QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày...

Tải về
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015

Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm và...

Tải về
78/HD-SLĐTBXH 14/07/2015

HD TẶNG QUÀ CỦA SỞ NGÀY 27/7

Tải về
79/KH-SLĐTBXH 14/07/2015

KH TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, TẶNG QUÀ, THẮP NẾN TRI ÂN NGÀY 27/7

Tải về
1259/NCC-KHTC 09/07/2015

V/v hướng dẫn tặng quà của chủ tịch nước nhân dịp ngày...

Tải về
2721/QĐ-UBND 14/07/2015

QĐ CẤP KINH PHÍ TẶNG QUÀ NGÀY 27/7

Tải về
1328/QĐ-CTN 06/07/2015

QĐ về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh...

Tải về
2520/QĐ-UBND 30/06/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
2522/QĐ-UBND 30/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
2521/QĐ-UBND 30/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
267/QĐ-SLĐTBXH 31/12/2014

QĐ Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
235/QĐ-LĐTBXH 03/12/2014

QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý,...

Tải về
121/QĐ-SLĐTBXH 27/06/2014

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong...

Tải về
111/QĐ-SLĐTBXH 09/06/2014

QĐ Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng...

Tải về
686/CV-LĐTBXH 06/06/2014

V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng và máy tính

Tải về
2230/QĐ-SLĐTBXH 12/10/2012

Vê việc thành lập Tổ quản trị hệ thống phần mềm Văn...

Tải về
19/QĐ-SLĐTBXH 19/02/2014

Về việc Phân công nhiệm vụ giữ chức danh Giám đốc Công nghệ...

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 18/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
446/BC-SLĐTBXH 13/04/2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Tải về
490/SLĐTBXH-VP 16/04/2015

V/v thực hiện các nhiệm vụ sau đơn giản hóa TTHC

Tải về
491/SLĐTBXH-VP 16/04/2015

V/v thực hiện Thông báo 154

Tải về
48/KH-SLĐTBXH 27/04/2015

Kế hoạch phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn kích động đình...

Tải về
481/SLĐTBXH-LĐTL 14/04/2015

V/v thông báo ý kiến của Bộ LĐTBXH kiến nghị Thủ tướng Chính...

Tải về
1214/QĐ-UBND 10/04/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
38/KH-SLĐTBXH 10/04/2015

Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm...

Tải về
15 /KH - BVSTBPN 25/03/2015

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm...

Tải về
953 /QĐ- UBND 23/03/2015

QĐ Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến...

Tải về
361/SLĐTBXH-NCC 20/03/2015

Đề nghị phát động phong trào ĐƠĐN, PHỤNG DƯỠNG MẸ VNAH

Tải về
Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi) 19/01/2015

Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi)

Tải về
04/2015/QĐ-UBND 21/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công...

Tải về
03/2015/QĐ-UBND 21/01/2015

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn...

Tải về
191/KH-SLĐTBXH 10/12/2014

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2014

QĐ v.v ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Tải về
06/2015/QĐ-UBND 13/02/2015

V/v quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ...

Tải về
24/TB-SLĐTBXH 12/02/2015

Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Tải về
86/KH-UBND 04/02/2015

Kế hoạch Đi chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Ất...

Tải về
Tài liệu về cuộc thi Hiến pháp 30/01/2015

Tất cả tài liệu: Công văn, QĐ, KH, thể lệ và gợi ý trả lời...

Tải về
Tài liệu GM 10/GM-SLĐTBXH 22/01/2015

Hội nghị triển khai một số chính sách mới người có công với...

Tải về
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 03/06/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức...

Tải về
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số...

Tải về
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 25/11/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định thương tật đối...

Tải về
16/2014/TT-BLĐTBXH 30/07/2014

Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế...

Tải về
350/HDLN-SLĐTBXH-STC 02/03/2007

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ...

Tải về
89 /2014/QĐ-UBND 11/12/2014

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý...

Tải về
3858/QĐ-UBND 08/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
39/2013/QH13 16/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen...

Tải về
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung...

Tải về
07/2014/TT-BNV 29/08/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
34/CT-TW 07/04/2014

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi...

Tải về
41/CT-TU 09/09/2014

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi...

Tải về
3858/QĐ-UBND 08/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
1649/CV-SLĐTBXH 08/12/2014

Xếp loại thi đua cuối năm Phòng LĐTBXH cấp huyện.

Tải về
237/QĐ-UBND 03/12/2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 2015

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2014

QĐ V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015

Tải về
141/KH-SLĐTBXH 11/11/2013

Kế hoạch Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014

Tải về
18/2014/QĐ-UBND 18/04/2014

QĐ v.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
22/ 2014/QĐ-UBND 20/05/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số...

Tải về
1474/SLĐTBXH- VP 04/11/2014

V/v đôn đốc, hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm...

Tải về
30/HD-HĐTĐKT 21/10/2014

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014

Tải về
216/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2014

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trang thông tin...

Tải về
30/BC-SLĐTBXH 17/03/2014

BC Về tình hình triển khai, ứng dụng phần mềm, CSDL chuyên...

Tải về
524/CV-SLĐTBXH 06/05/2014

V/v Triển khai phần mềm ứng dụng quản lý đối tượng nuôi...

Tải về
217/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2014

QĐ Về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
2230/QĐ-SLĐTBXH 12/10/2012

QĐ Vê việc thành lập Tổ quản trị hệ thống phần mềm Văn...

Tải về
1369/SLĐTBXH-VP 14/10/2014

V/v triển khai phần mềm MS Office

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 18/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
686/CV-LĐTBXH 06/06/2014

V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng và máy tính

Tải về
93/SLĐTBXH-NCC 02/07/2014

V.v hướng dẫn hồ sơ xác nhận liệt sỹ, người hưởng chính sách...

Tải về
1290/SLĐTBXH-NCC 30/09/2014

V/v cung cấp số liệu tập thể cá nhân có thành tích trong...

Tải về
1263/LN-SLĐTBXH-TĐKT 29/09/2014

V/v kiểm tra, rà soát đối tượng HHC

Tải về
02/LN-SLĐTBXH-SYT 07/08/2014

V/v hướng dẫn thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ HĐKC bị nhiễm...

Tải về
2455 /QĐ-UBND 22/08/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc...

Tải về
1095/LĐTBXH-KHTC 28/08/2014

V/v xây dựng kế hoạch phát triển Ngành LĐ-TBXH giai đoạn...

Tải về
1122/LĐTBXH-KHTC 05/09/2014

V/v xây dựng KH 2016-2020 và báo cáo tình hình thực hiện...

Tải về
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 01/08/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối...

Tải về
20/QĐ-SLĐTBXH 20/02/2014

QĐ về việc ban hành Quy định một số giải pháp đổi mới phương...

Tải về
Hướng dẫn thực hành lồng ghép giới bền vững 01/08/2014

Tài liệu được phát triển trên cơ sở cuốn Hướng dẫn lồng ghép...

Tải về
1896 /QĐ-UBND 04/07/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày...

Tải về
21/HD-SLĐTBXH 24/02/2014

Hướng dẫn đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà...

Tải về
06/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

QĐ Ban hành quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện đề...

Tải về
Danh sách lao động 10/03/2014

Danh sách lao động đã qua đào tạo nghề các huyện, thành phố,...

Tải về
28/HDLN-LĐTBXH-STC-KHĐT 07/03/2014

Hướng dẫn liên nghành v/v quản lý và tổ chức thực hiện Đề án...

Tải về
59/KH-LĐTBXH 18/04/2014

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2014

Tải về
Chương trình dạy nghề 11/04/2014

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy...

Tải về
107/KH-UBND 25/03/2014

Thực hiện Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa,...

Tải về
11/GM-LĐTBXH 19/02/2014

Tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng...

Tải về
25/HD-ĐUK 02/01/2014

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...

Tải về
08/GM-SLĐTBXH 12/02/2014

Giấy mời họp triển khai kết luận của Chủ tịch UBND...

Tải về
05/GM-LĐTBXH 08/02/2014

Giấy mời dự làm việc với UBND Tỉnh ngày 11 tháng 02...

Tải về
165/HD-SLĐTBXH 31/12/2013

V/v hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013

Tải về
Danh sách 07/02/2014

danh sách đăng ký học Quản lý nhà nước ngạch chuyên...

Tải về
06/GM-TTR 14/01/2014

Giấy mời 14h ngày 20/01/2014

Tải về
36GM-UBND 13/01/2014

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghe phương án...

Tải về
38/2008/QĐ-UBND 05/12/2008

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN...

Tải về
160GM-LĐTBXH 23/12/2013

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai...

Tải về
154/KH-SLĐTBXH 09/12/2013

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014

Tải về
105/HD-LĐTBXH 03/12/2013

HƯỚNG DẪN Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013

Tải về
1093/LĐTBXH-CV 25/11/2013

V/v tổng rà soát chi thực hiện chế độ điều dưỡng cho đối...

Tải về
143/SLĐTBXH 25/11/2013

Giấy mời khảo sát chế độ tiền lương đối với viên chức làm...

Tải về
1098/SNV-CCVC 20/11/2013

Về việc báo cáo chế độ tiền lương đối với viên chức làm công...

Tải về
33/CT-TU 14/11/2013

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh và...

Tải về
3290/2013/QĐ-UBND 23/10/2013

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển...

Tải về
05/TB-SLĐTBXH 08/11/2013

Thông báo về việc triển khai phòng chống siêu bão Hai Yan

Tải về
136/2013/NĐ-CP 21/10/2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI...

Tải về
3297/QĐ-UBND 23/10/2013

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,...

Tải về
213/QĐ-SLĐTBXH 25/10/2013

Quyết định v/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
199/KH-SLĐTBXH 26/12/2012

KẾ HOẠCH Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm...

Tải về
2725/QĐ-SLĐTBXH 20/12/2012

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
Đăng ký thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013 02/01/2013

Đăng ký thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013

Tải về
174a /KH-SLĐTBXH 25/03/2013

KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
988/SLĐTBXH-VP 25/10/2013

V/v đôn đốc, hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013

Tải về
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 22/10/2013

Thông tư liên tịch Hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh,...

Tải về
Góp ý dự thảo văn bản 13/09/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính...

Tải về
Tài liệu hướng dẫn điều tra cung lao động 2013 11/09/2013

tài liệu hướng dẫn điều tra cung lao động 2013 gồm 5 file ,...

Tải về
Tài liệu ISO Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 06/09/2013

Các tài liệu liên quan đến xây dựng mở rộng hệ thống ISO

Tải về
102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 30/07/2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy trình quản lý và sử dụng nguồn vốn...

Tải về
09/2013/TT-BXD 01/07/2013

THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ...

Tải về
05/2013/TT-BLĐTBXH 15/05/2013

THÔNG TƯ Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ , quản lý hồ...

Tải về
56/2013/NĐ-CP 22/05/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh...

Tải về
22/2013/QĐ-TTg 26/04/2013

Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tải về
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều...

Tải về
84/KH-SLĐTBXH 16/07/2013

Kế hoạch dâng hương, tặng quà, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm...

Tải về
77/KH-SLĐTBXH 07/06/2013

Kế hoạch triển khai chế độ, chính sách mới về ưu đãi người...

Tải về
560/SLĐTBXH-NCC 15/07/2013

Hướng dẫn thực hiện tặng quà cho đối tượng Người có công với...

Tải về
3343/QĐ-UBND 08/11/2012

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
26/2012/TT-BLĐTBXH 12/11/2012

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Tải về
Biểu mẫu đánh giá thi đua, xếp loại các phòng, ban, đơn vị. 06/12/2012

Biểu mẫu đánh giá thi đua, xếp loại các phòng, ban, đơn vị...

Tải về
3577/QĐ-UBND 30/11/2012

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ...

Tải về
231-CVĐUS 26/11/2012

V/v đôn đốc triển khai thực hiện một số nội dung trong thời...

Tải về
1942/QĐ-SLĐTBXH 25/12/2011

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
08/KH-SLĐTBXH 19/12/2011

KẾ HOẠCH Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm...

Tải về
Tập huấn điều tra hộ nghèo 18/10/2012

Tập huấn điều tra hộ nghèo

Tải về
Hướng dẫn rà soát hộ nghèo , hộ cận nghèo 01/10/2012

HƯỚNG DẪN Sử dụng công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ...

Tải về
777 /SLĐTBXH-VP 03/10/2012

V/v tổ chức tuyên truyền, vận động và chuyển tiền vào tài...

Tải về
01/2011/QH13 11/11/2011

LUẬT LƯU TRỮ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...

Tải về
3314/KH-UBND 28/09/2012

Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tải về
711/SLĐTBXH- VP 13/09/2012

V/v rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch và báo cáo tình hình thực...

Tải về
20/2012/TT-BLĐTBXH 27/08/2012

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY...

Tải về
Dự thảo luật việc làm và các vấn đề liên quan 12/09/2012

Dự thảo luật việc làm và các vấn đề liên quan

Tải về
1019/QĐ-TTG 05/08/2012

Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 -...

Tải về
21/2012/TT-BLĐTBXH 05/09/2012

Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tải về
669/SLĐTBXH-VP 04/09/2012

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
574/SLĐTBXH -VP 30/07/2012

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động- TBXH”

Tải về
108/SLĐTBXH-VP 30/07/2012

V/v hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp...

Tải về
16/2008/QH12 03/06/2008

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA...

Tải về
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban...

Tải về
10/2003/PL-UBTVQH11 17/03/2003

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ...

Tải về
23/2000/QH10 09/12/2010

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ Luật này đã được Quốc hội nước...

Tải về
25/2008/QH12 14/11/2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa...

Tải về
35/2002/QH10 02/04/2002

Luật này sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã...

Tải về
39/2009/QH12 23/11/2009

LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội...

Tải về
71/2006/QH11 29/06/2006

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tải về
74/2006/QH11 29/11/2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
76/2006/QH11 29/11/2006

LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ...

Tải về
25/2004/QH11 15/06/2004

Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số...

Tải về
51/2010/QH12 17/06/2010

LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...

Tải về
84/2007/QH11 02/04/2007

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (TẠI KỲ HỌP...

Tải về
Bộ Luật Lao Động 23/06/1994

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Tải về
10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/07/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
37/2010/QĐ-TTg 22/04/2010

Ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em

Tải về
267/QĐ-TTg 22/02/2011

Phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn...

Tải về
1408/CT-TTg 01/09/2009

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tải về
186/2007/NĐ-CP 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
71/2011/NĐ-CP 22/08/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật...

Tải về
1875/BLĐTBXH-BTXH Biểu 08/06/2012

Biểu mẫu rà soát các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên...

Tải về
135/2009/QĐ-TTg 04/11/2009

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN...

Tải về
13/2011/QH13 09/11/2011

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011...

Tải về
2406/QĐ-TTg 18/12/2011

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC...

Tải về
186/2007/NĐ-CP 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
587/QĐ-LĐTBXH 15/05/2012

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN...

Tải về
1875/LĐTBXH-BTXH 08/06/2012

V/v hướng dẫn rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang...

Tải về
80/NQ-CP 19/05/2011

VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN...

Tải về
16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC 20/11/2006

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với...

Tải về
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC2 18/08/2010

BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ...

Tải về
07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV 04/05/2007

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính...

Tải về
07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV 04/05/2007

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính...

Tải về
07/2006/TT-BLĐTBXH 26/07/2006

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ...

Tải về
02/2007/TT-BLĐTBXH 16/01/2007

Bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số...

Tải về
117/2007/QĐ-TTg 25/07/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
35/2007/PL-UBTVQH11 21/06/2007

Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số...

Tải về
67/2007/NĐ-CP 13/04/2007

Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về
54/2006/NĐ-CP 26/05/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người...

Tải về
16/2007/NĐ-CP 26/01/2007

Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ,...

Tải về
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005

PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Tải về
17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT 21/11/2006

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI...

Tải về
13/2010/NĐ-CP 17/02/2010

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...

Tải về
09 /2007/QĐ-BLĐTBXH 30/03/2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG MẪU CÁC LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN KẾ...

Tải về
06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT 12/04/2007

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ...

Tải về
2010 -1956/CP 20/10/2010

Biểu mẫu điều tra cung cầp lao động (Theo quyết định...

Tải về
172/TB-LĐTBXH-KHTC 25/03/2009

Về việc phân công cán bộ chuyên quản tại các đơn vị.

Tải về
21/KH-LĐTBXH-ĐTN 23/02/2009

Về việc dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người tàn...

Tải về
16 GM/SLĐTBXH-DN 26/03/2009

Mời họp triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ...

Tải về
166/BC-DN-LĐVL 20/03/2009

Báo cáo thực hiện phương án chi trả kinh phí đào tạo nghề Dự...

Tải về
ĐATN/SLDTBXH 16/10/2008

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO...

Tải về
41/LĐTB&XH 16/10/2008

Tờ trình đề nghị phê duyệt đề án đào tạo chuyển đổi nghề cho...

Tải về
177/SLĐTBXH-NCC 27/03/2009

V/v tham gia giao lưu trực tuyến về Chính sách đối với người...

Tải về
175 /SLĐTBXH-VP 26/03/2009

Vv cử cán bộ tham gia công tác viên cho Trang thông tin điện...

Tải về
174 /SLĐTBXH-VP 26/03/2009

Vv cử cán bộ tham gia công tác viên cho Trang thông tin điện...

Tải về
26/QĐ-SLĐTBXH 17/03/2009

Về việc thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo giải...

Tải về
169 /SLĐTBXH-NCC 24/03/2009

V/v yêu cầu báo cáo tăng, giảm thẻ BHYT

Tải về
135 /SLĐTBXH-KHTC 12/03/2009

V/v: Báo cáo quyết toán năm 2008 và thanh toán KP chi trả...

Tải về
131/SLĐTBXH-KHTC 12/03/2009

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện cấp tiền Mua phương tiện...

Tải về
22/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2009

Về việc thành lập Ban Biên tập Website Sở Lao động Thương...

Tải về
126/SLDTBXH_BTXH 09/03/2009

Về việc chỉ đạo rà soát lại hộ nghèo và quyết toán kinh phí...

Tải về
128/SLĐTBXH_BTXH 10/03/2009

Về việc trả lời UBND thị xã Hồng Lĩnh

Tải về
20 /HD-SLĐTBXH 04/03/2009

Hướng dẫn quy trình và kế hoạch rà soát lại hộ nghèo, hộ cận...

Tải về
72 CV/SLĐTBXH 16/02/2009

V/v: Thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí,cấp thẻ BHYT

Tải về
46/TB-SLĐTBXH-VP 24/10/2008

Thông báo về việc phân công lãnh đạo sở chịu trách nhiệm phê...

Tải về
104 /SLĐTBXH-VP 24/02/2009

Về việc yêu cầu gửi văn bản về Bộ phận Văn thư

Tải về
71 /HDLN 24/12/2008

Hướng dẫn thực hiện việc phân cấp quản lý Thẻ BHYT đối với...

Tải về
09/LN-TC-LĐTBXH 19/01/2009

Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện trợ cấp lương cứu...

Tải về
01/LN-LĐTBXH-CCB-BHXH-TC 03/02/2009

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí...

Tải về
85/SLĐTBXH-VP 19/02/2009

Về việc đôn đốc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Tải về
146 CV/SLĐTBXH 24/03/2008

Về việc yêu cầu cập nhật, khai thác văn bản trên website sở

Tải về
02/SLĐTBXH-TBLS 14/03/2008

Thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ và hỗ trợ...

Tải về
184 /SLĐTBXH 07/04/2008

HƯỚNG DẪN Một số nội dung cơ bản của Quyết định số:...

Tải về
108 /SLĐTBXH-VP 10/03/2008

Về việc đôn đốc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Tải về
01 /ĐA-XĐGN 31/12/2007

Đề án triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2008

Tải về
04/2008/ TT-BLĐTBXH 27/02/2008

Phụ lục 04/2008/TT-BLĐTBXH (Ban hành kèm theo Thông tư số :...

Tải về
04/2008/TT-BLĐTBXH 27/02/2008

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết...

Tải về
83/SLĐTBXH-TTr 25/02/2008

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 10...

Tải về
86/HD-BCĐ 25/02/2008

Hướng dẫn triển khai tổ chức tuần lễ Quốc gia ATVLSLĐ-PCCN...

Tải về
72 /SLĐTXH-VP 18/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008

Tải về
72/LĐTBXH-VP 18/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008. Mẫu...

Tải về
72/LĐTBXH-VP 18/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008. Mẫu...

Tải về
130 /LĐTBXH 21/11/2007

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VỀ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ...

Tải về
130/QĐ-LĐTBXH 21/11/2007

Quy chế khen thưởng công tác lao động - thương binh và xã...

Tải về
1230/LN-STC-SLĐTBXH 14/08/2007

Hướng dẫn việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ...

Tải về
350/HDLN-SLĐTBXH-STC 02/03/2007

Hướng dẫn về quản lý, sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa của Liên...

Tải về
16 GM /LĐTBXH-DN 26/03/2009

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp triển...

Tải về
89/2008/NQ-HĐND 02/01/1970

NGHI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 08...

Tải về
 

Menu

Liên kết nhanh

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Lịch công tác
I-OFFICE
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Làm theo lời bác
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Quỹ Bảo Trợ Trẻ em

Liên hệ trực tuyến

Quản trị website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 1692

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61590

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2131104

cong ty bang hieu alu tai tphcm thi cong mat dung alu gia re tai tphcm
tong hop cong nghe moi nhat mua laptop cu gia re tai tphcm chia sẻ nhung cau noi hay ve tinh yeu buồn thiet ke thi cong phong karaoke tphcm tai tphcm cong ty thiet ke web chuyen nghiep ban thue nha chung cu quan 2 cao cap ban camera nguỵ trang giá rẻ gia re may ao thun dong phuc tphcm hay chia sẻ nhung dieu can biet khi mang thai day du nhat hay chia sẻ phuong phap cach day con cua nguoi my hay nhat huong dan cach lam dep tu nhien tot nhat ban ban chung cu tphcm gia re ban can ho gia re quan thu duc gia re phân phối cung cap camera brickcom day Hoc hoc phat am tieng anh chuan
xuong san xuat ban ghe da tai tphcm
day hoc thiet ke web gia re tai tphcm du an can ho opal cong ty in chuyen nhiet tai tphcm cong ty van chuyen hang di uc gia re tai tphcm Bao phu nu Online
Tinh dau khu mui xe hoi hieu qua
tinh dau oai huong
thuoc moc rau
kenh khoe dep Online
du hoc anh

buồn nôn

Rối loạn tiền đình

Căn hộ vinhomes Golden River

tên gọi khác của

vinhomes ba son

thám tử tư sài gòn dich vu tham tu của các trường đại học lớn nhất đang sử dụng

Dịch vụ seo tổng thể

đều có tại chuyên mục Chụp ảnh cưới đẹp tại Café Phố Sữa Đá studio chụp ảnh cưới đẹp ở tphcm  Nội thất văn phòng nội thất gia đình Café Phố Sữa Đá chụp ảnh cưới tphcm  nhôm xây dựng công ty sản xuất nhôm cho thuê căn hộ quận 1 căn hộ dịch vụ quận 1

Tuyển sinh thạc sĩ

của

Tuyển sinh 247

của

Báo giáo dục

cũng như sản phẩm tốt bột trà xanh bảo lộc đang được bán công khai và sử dụng tốt

Dịch vụ seo

. còn khi muốn tìm nhôm công nghiệp tại sửa máy lạnh và dịch vụ sửa máy lạnh quận 3

gốm bát tràng xuất khẩu

cũng là một cơ quan khác của gốm sứ bát tràng xuất khẩu uy tín nhất tphcm.. . Một vấn đề thong cong nghet quan 7 và thong cong nghet là một dịch vụ uy tín nhất trong lĩnh vực sửa máy lạnh gốm sứ bát tràng của mai ngọc bích chứ nhỉ gom su bat trang không phải là ngoại lệ về hyundai thanh hóa lap dat camera quan sát bình dương không phải là ngoại lệ về