Trang nhất » Văn bản QPPL

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật

Doanh nghiệp hỏi nhà nước trả lời
Chào mừng đại hội Đảng
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
586/CV-SLĐTBH 23/05/2016

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tuyển chọn Nữ ứng...

Tải về
922/QĐ-UBND 12/04/2016

V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
01//LN/LĐLĐ-LĐTB&XH-BHXH 25/02/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Tải về
BÁO CÁO LIÊN NGÀNH 24/02/2016

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp...

Tải về
28/TB-SLĐTBXH 20/03/2016

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
63/KH-UBND 10/03/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
01/QCPH-LĐTB&XH-BHXH 09/03/2016

QUY CHẾ PHỐI HỢP Hoạt động giữa Sở Lao động – Thương binh và...

Tải về
304/QĐ-SLĐTBXH 20/12/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
147/KH-SLĐTBXH 20/12/2015

KẾ HOẠCH  Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Tải về
09/KH-SLĐTBXH 26/01/2016

Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
16/KH-SLĐTBXH 17/02/2015

Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2016

Tải về
Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015 18/02/2016

Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015

Tải về
04 /SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2016 10/01/2016

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện điều tra thông tin về liệt...

Tải về
62/2015/QĐ-TTg 03/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
132/KH-SLĐTBXH 10/11/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016

Tải về
1503/SLĐTBXH-VP 15/11/2015

V/v tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015

Tải về
4429/LĐTBXH-VP 28/10/2015

V.v hướng dẫn bình xét khen thưởng tổng kết năm 2015

Tải về
101/HD-HĐTĐKT 20/10/2015

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 16/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 16/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
5419/UBND-VX1 25/10/2015

V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực...

Tải về
148/2015/TT-BTC 14/09/2015

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÁC...

Tải về
140/TLĐT-SLĐTBXH 12/10/2015

V/v trả lời câu hỏi chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan...

Tải về
3528/QĐ-UBND 09/09/2015

QĐ Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tải về
3519/QĐ-UBND 09/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3529/QĐ-UBND 10/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp 07/09/2015

những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Tải về
3510/LĐTBXH-TCDN 31/08/2015

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn Luật giáo...

Tải về
Các quy định mới 03/09/2015

của Luật Lao động, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp cần thực...

Tải về
49/NQ-CP 09/07/2014

Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về Chương...

Tải về
928/SLĐTBXH-CV 14/07/2015

V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày...

Tải về
23/2015/TT-BLĐTBXH 22/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của...

Tải về
84/2015/QH13 24/06/2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Tải về
971/QĐ-TTg 30/06/2015

QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày...

Tải về
61/2015/NĐ-CP 08/07/2015

Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm và...

Tải về
78/HD-SLĐTBXH 13/07/2015

HD TẶNG QUÀ CỦA SỞ NGÀY 27/7

Tải về
79/KH-SLĐTBXH 13/07/2015

KH TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, TẶNG QUÀ, THẮP NẾN TRI ÂN NGÀY 27/7

Tải về
1259/NCC-KHTC 08/07/2015

V/v hướng dẫn tặng quà của chủ tịch nước nhân dịp ngày...

Tải về
2721/QĐ-UBND 13/07/2015

QĐ CẤP KINH PHÍ TẶNG QUÀ NGÀY 27/7

Tải về
1328/QĐ-CTN 05/07/2015

QĐ về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh...

Tải về
2520/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
2522/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
2521/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
267/QĐ-SLĐTBXH 30/12/2014

QĐ Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
235/QĐ-LĐTBXH 02/12/2014

QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý,...

Tải về
121/QĐ-SLĐTBXH 26/06/2014

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong...

Tải về
111/QĐ-SLĐTBXH 08/06/2014

QĐ Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng...

Tải về
686/CV-LĐTBXH 05/06/2014

V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng và máy tính

Tải về
2230/QĐ-SLĐTBXH 11/10/2012

Vê việc thành lập Tổ quản trị hệ thống phần mềm Văn...

Tải về
19/QĐ-SLĐTBXH 18/02/2014

Về việc Phân công nhiệm vụ giữ chức danh Giám đốc Công nghệ...

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 17/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
446/BC-SLĐTBXH 12/04/2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Tải về
490/SLĐTBXH-VP 15/04/2015

V/v thực hiện các nhiệm vụ sau đơn giản hóa TTHC

Tải về
491/SLĐTBXH-VP 15/04/2015

V/v thực hiện Thông báo 154

Tải về
48/KH-SLĐTBXH 26/04/2015

Kế hoạch phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn kích động đình...

Tải về
481/SLĐTBXH-LĐTL 13/04/2015

V/v thông báo ý kiến của Bộ LĐTBXH kiến nghị Thủ tướng Chính...

Tải về
1214/QĐ-UBND 09/04/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
38/KH-SLĐTBXH 09/04/2015

Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm...

Tải về
15 /KH - BVSTBPN 24/03/2015

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm...

Tải về
953 /QĐ- UBND 22/03/2015

QĐ Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến...

Tải về
361/SLĐTBXH-NCC 19/03/2015

Đề nghị phát động phong trào ĐƠĐN, PHỤNG DƯỠNG MẸ VNAH

Tải về
Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi) 18/01/2015

Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi)

Tải về
04/2015/QĐ-UBND 20/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công...

Tải về
03/2015/QĐ-UBND 20/01/2015

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn...

Tải về
191/KH-SLĐTBXH 09/12/2014

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2014

QĐ v.v ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Tải về
06/2015/QĐ-UBND 12/02/2015

V/v quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ...

Tải về
24/TB-SLĐTBXH 11/02/2015

Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Tải về
86/KH-UBND 03/02/2015

Kế hoạch Đi chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Ất...

Tải về
Tài liệu về cuộc thi Hiến pháp 29/01/2015

Tất cả tài liệu: Công văn, QĐ, KH, thể lệ và gợi ý trả lời...

Tải về
Tài liệu GM 10/GM-SLĐTBXH 21/01/2015

Hội nghị triển khai một số chính sách mới người có công với...

Tải về
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 02/06/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức...

Tải về
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 09/10/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số...

Tải về
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 24/11/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định thương tật đối...

Tải về
16/2014/TT-BLĐTBXH 29/07/2014

Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế...

Tải về
350/HDLN-SLĐTBXH-STC 01/03/2007

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ...

Tải về
89 /2014/QĐ-UBND 10/12/2014

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý...

Tải về
3858/QĐ-UBND 07/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
39/2013/QH13 15/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen...

Tải về
65/2014/NĐ-CP 30/06/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung...

Tải về
07/2014/TT-BNV 28/08/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
34/CT-TW 06/04/2014

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi...

Tải về
41/CT-TU 08/09/2014

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi...

Tải về
3858/QĐ-UBND 07/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
1649/CV-SLĐTBXH 07/12/2014

Xếp loại thi đua cuối năm Phòng LĐTBXH cấp huyện.

Tải về
237/QĐ-UBND 02/12/2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 2015

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2014

QĐ V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015

Tải về
141/KH-SLĐTBXH 10/11/2013

Kế hoạch Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014

Tải về
18/2014/QĐ-UBND 17/04/2014

QĐ v.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
22/ 2014/QĐ-UBND 19/05/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số...

Tải về
1474/SLĐTBXH- VP 03/11/2014

V/v đôn đốc, hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm...

Tải về
30/HD-HĐTĐKT 20/10/2014

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014

Tải về
216/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2014

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trang thông tin...

Tải về
30/BC-SLĐTBXH 16/03/2014

BC Về tình hình triển khai, ứng dụng phần mềm, CSDL chuyên...

Tải về
524/CV-SLĐTBXH 05/05/2014

V/v Triển khai phần mềm ứng dụng quản lý đối tượng nuôi...

Tải về
217/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2014

QĐ Về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
2230/QĐ-SLĐTBXH 11/10/2012

QĐ Vê việc thành lập Tổ quản trị hệ thống phần mềm Văn...

Tải về
1369/SLĐTBXH-VP 13/10/2014

V/v triển khai phần mềm MS Office

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 17/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
686/CV-LĐTBXH 05/06/2014

V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng và máy tính

Tải về
93/SLĐTBXH-NCC 01/07/2014

V.v hướng dẫn hồ sơ xác nhận liệt sỹ, người hưởng chính sách...

Tải về
1290/SLĐTBXH-NCC 29/09/2014

V/v cung cấp số liệu tập thể cá nhân có thành tích trong...

Tải về
1263/LN-SLĐTBXH-TĐKT 28/09/2014

V/v kiểm tra, rà soát đối tượng HHC

Tải về
02/LN-SLĐTBXH-SYT 06/08/2014

V/v hướng dẫn thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ HĐKC bị nhiễm...

Tải về
2455 /QĐ-UBND 21/08/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc...

Tải về
1095/LĐTBXH-KHTC 27/08/2014

V/v xây dựng kế hoạch phát triển Ngành LĐ-TBXH giai đoạn...

Tải về
1122/LĐTBXH-KHTC 04/09/2014

V/v xây dựng KH 2016-2020 và báo cáo tình hình thực hiện...

Tải về
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 31/07/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối...

Tải về
20/QĐ-SLĐTBXH 19/02/2014

QĐ về việc ban hành Quy định một số giải pháp đổi mới phương...

Tải về
Hướng dẫn thực hành lồng ghép giới bền vững 31/07/2014

Tài liệu được phát triển trên cơ sở cuốn Hướng dẫn lồng ghép...

Tải về
1896 /QĐ-UBND 03/07/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày...

Tải về
21/HD-SLĐTBXH 23/02/2014

Hướng dẫn đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà...

Tải về
06/2014/QĐ-UBND 10/02/2014

QĐ Ban hành quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện đề...

Tải về
Danh sách lao động 09/03/2014

Danh sách lao động đã qua đào tạo nghề các huyện, thành phố,...

Tải về
28/HDLN-LĐTBXH-STC-KHĐT 06/03/2014

Hướng dẫn liên nghành v/v quản lý và tổ chức thực hiện Đề án...

Tải về
59/KH-LĐTBXH 17/04/2014

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2014

Tải về
Chương trình dạy nghề 10/04/2014

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy...

Tải về
107/KH-UBND 24/03/2014

Thực hiện Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa,...

Tải về
11/GM-LĐTBXH 18/02/2014

Tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng...

Tải về
25/HD-ĐUK 01/01/2014

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...

Tải về
08/GM-SLĐTBXH 11/02/2014

Giấy mời họp triển khai kết luận của Chủ tịch UBND...

Tải về
05/GM-LĐTBXH 07/02/2014

Giấy mời dự làm việc với UBND Tỉnh ngày 11 tháng 02...

Tải về
165/HD-SLĐTBXH 30/12/2013

V/v hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013

Tải về
Danh sách 06/02/2014

danh sách đăng ký học Quản lý nhà nước ngạch chuyên...

Tải về
06/GM-TTR 13/01/2014

Giấy mời 14h ngày 20/01/2014

Tải về
36GM-UBND 12/01/2014

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghe phương án...

Tải về
38/2008/QĐ-UBND 04/12/2008

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN...

Tải về
160GM-LĐTBXH 22/12/2013

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai...

Tải về
154/KH-SLĐTBXH 08/12/2013

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014

Tải về
105/HD-LĐTBXH 02/12/2013

HƯỚNG DẪN Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013

Tải về
1093/LĐTBXH-CV 24/11/2013

V/v tổng rà soát chi thực hiện chế độ điều dưỡng cho đối...

Tải về
143/SLĐTBXH 24/11/2013

Giấy mời khảo sát chế độ tiền lương đối với viên chức làm...

Tải về
1098/SNV-CCVC 19/11/2013

Về việc báo cáo chế độ tiền lương đối với viên chức làm công...

Tải về
33/CT-TU 13/11/2013

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh và...

Tải về
3290/2013/QĐ-UBND 22/10/2013

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển...

Tải về
05/TB-SLĐTBXH 07/11/2013

Thông báo về việc triển khai phòng chống siêu bão Hai Yan

Tải về
136/2013/NĐ-CP 20/10/2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI...

Tải về
3297/QĐ-UBND 22/10/2013

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,...

Tải về
213/QĐ-SLĐTBXH 24/10/2013

Quyết định v/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
199/KH-SLĐTBXH 25/12/2012

KẾ HOẠCH Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm...

Tải về
2725/QĐ-SLĐTBXH 19/12/2012

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
Đăng ký thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013 01/01/2013

Đăng ký thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013

Tải về
174a /KH-SLĐTBXH 24/03/2013

KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
988/SLĐTBXH-VP 24/10/2013

V/v đôn đốc, hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013

Tải về
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 21/10/2013

Thông tư liên tịch Hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh,...

Tải về
Góp ý dự thảo văn bản 12/09/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính...

Tải về
Tài liệu hướng dẫn điều tra cung lao động 2013 10/09/2013

tài liệu hướng dẫn điều tra cung lao động 2013 gồm 5 file ,...

Tải về
Tài liệu ISO Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 05/09/2013

Các tài liệu liên quan đến xây dựng mở rộng hệ thống ISO

Tải về
102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 29/07/2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy trình quản lý và sử dụng nguồn vốn...

Tải về
09/2013/TT-BXD 30/06/2013

THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ...

Tải về
05/2013/TT-BLĐTBXH 14/05/2013

THÔNG TƯ Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ , quản lý hồ...

Tải về
56/2013/NĐ-CP 21/05/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh...

Tải về
22/2013/QĐ-TTg 25/04/2013

Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tải về
31/2013/NĐ-CP 08/04/2013

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều...

Tải về
84/KH-SLĐTBXH 15/07/2013

Kế hoạch dâng hương, tặng quà, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm...

Tải về
77/KH-SLĐTBXH 06/06/2013

Kế hoạch triển khai chế độ, chính sách mới về ưu đãi người...

Tải về
560/SLĐTBXH-NCC 14/07/2013

Hướng dẫn thực hiện tặng quà cho đối tượng Người có công với...

Tải về
3343/QĐ-UBND 07/11/2012

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
26/2012/TT-BLĐTBXH 11/11/2012

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Tải về
Biểu mẫu đánh giá thi đua, xếp loại các phòng, ban, đơn vị. 05/12/2012

Biểu mẫu đánh giá thi đua, xếp loại các phòng, ban, đơn vị...

Tải về
3577/QĐ-UBND 29/11/2012

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ...

Tải về
231-CVĐUS 25/11/2012

V/v đôn đốc triển khai thực hiện một số nội dung trong thời...

Tải về
1942/QĐ-SLĐTBXH 24/12/2011

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
08/KH-SLĐTBXH 18/12/2011

KẾ HOẠCH Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm...

Tải về
Tập huấn điều tra hộ nghèo 17/10/2012

Tập huấn điều tra hộ nghèo

Tải về
Hướng dẫn rà soát hộ nghèo , hộ cận nghèo 30/09/2012

HƯỚNG DẪN Sử dụng công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ...

Tải về
777 /SLĐTBXH-VP 02/10/2012

V/v tổ chức tuyên truyền, vận động và chuyển tiền vào tài...

Tải về
01/2011/QH13 10/11/2011

LUẬT LƯU TRỮ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...

Tải về
3314/KH-UBND 27/09/2012

Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tải về
711/SLĐTBXH- VP 12/09/2012

V/v rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch và báo cáo tình hình thực...

Tải về
20/2012/TT-BLĐTBXH 26/08/2012

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY...

Tải về
Dự thảo luật việc làm và các vấn đề liên quan 11/09/2012

Dự thảo luật việc làm và các vấn đề liên quan

Tải về
1019/QĐ-TTG 04/08/2012

Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 -...

Tải về
21/2012/TT-BLĐTBXH 04/09/2012

Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tải về
669/SLĐTBXH-VP 03/09/2012

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
574/SLĐTBXH -VP 29/07/2012

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động- TBXH”

Tải về
108/SLĐTBXH-VP 29/07/2012

V/v hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp...

Tải về
16/2008/QH12 02/06/2008

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA...

Tải về
26/2005/PL-UBTVQH11 28/06/2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban...

Tải về
10/2003/PL-UBTVQH11 16/03/2003

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ...

Tải về
23/2000/QH10 08/12/2010

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ Luật này đã được Quốc hội nước...

Tải về
25/2008/QH12 13/11/2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa...

Tải về
35/2002/QH10 01/04/2002

Luật này sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã...

Tải về
39/2009/QH12 22/11/2009

LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội...

Tải về
71/2006/QH11 28/06/2006

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tải về
74/2006/QH11 28/11/2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
76/2006/QH11 28/11/2006

LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ...

Tải về
25/2004/QH11 14/06/2004

Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số...

Tải về
51/2010/QH12 16/06/2010

LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...

Tải về
84/2007/QH11 01/04/2007

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (TẠI KỲ HỌP...

Tải về
Bộ Luật Lao Động 22/06/1994

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Tải về
10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 09/07/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
37/2010/QĐ-TTg 21/04/2010

Ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em

Tải về
267/QĐ-TTg 21/02/2011

Phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn...

Tải về
1408/CT-TTg 31/08/2009

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tải về
186/2007/NĐ-CP 24/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
71/2011/NĐ-CP 21/08/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật...

Tải về
1875/BLĐTBXH-BTXH Biểu 07/06/2012

Biểu mẫu rà soát các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên...

Tải về
135/2009/QĐ-TTg 03/11/2009

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN...

Tải về
13/2011/QH13 08/11/2011

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011...

Tải về
2406/QĐ-TTg 17/12/2011

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC...

Tải về
186/2007/NĐ-CP 24/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
587/QĐ-LĐTBXH 14/05/2012

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN...

Tải về
1875/LĐTBXH-BTXH 07/06/2012

V/v hướng dẫn rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang...

Tải về
80/NQ-CP 18/05/2011

VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN...

Tải về
16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC 19/11/2006

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với...

Tải về
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC2 17/08/2010

BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ...

Tải về
07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV 03/05/2007

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính...

Tải về
07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV 03/05/2007

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính...

Tải về
07/2006/TT-BLĐTBXH 25/07/2006

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ...

Tải về
02/2007/TT-BLĐTBXH 15/01/2007

Bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số...

Tải về
117/2007/QĐ-TTg 24/07/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
35/2007/PL-UBTVQH11 20/06/2007

Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số...

Tải về
67/2007/NĐ-CP 12/04/2007

Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về
54/2006/NĐ-CP 25/05/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người...

Tải về
16/2007/NĐ-CP 25/01/2007

Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ,...

Tải về
26/2005/PL-UBTVQH11 28/06/2005

PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Tải về
17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT 20/11/2006

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI...

Tải về
13/2010/NĐ-CP 16/02/2010

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...

Tải về
09 /2007/QĐ-BLĐTBXH 29/03/2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG MẪU CÁC LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN KẾ...

Tải về
06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT 11/04/2007

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ...

Tải về
2010 -1956/CP 19/10/2010

Biểu mẫu điều tra cung cầp lao động (Theo quyết định...

Tải về
172/TB-LĐTBXH-KHTC 24/03/2009

Về việc phân công cán bộ chuyên quản tại các đơn vị.

Tải về
21/KH-LĐTBXH-ĐTN 22/02/2009

Về việc dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người tàn...

Tải về
16 GM/SLĐTBXH-DN 25/03/2009

Mời họp triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ...

Tải về
166/BC-DN-LĐVL 19/03/2009

Báo cáo thực hiện phương án chi trả kinh phí đào tạo nghề Dự...

Tải về
ĐATN/SLDTBXH 15/10/2008

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO...

Tải về
41/LĐTB&XH 15/10/2008

Tờ trình đề nghị phê duyệt đề án đào tạo chuyển đổi nghề cho...

Tải về
177/SLĐTBXH-NCC 26/03/2009

V/v tham gia giao lưu trực tuyến về Chính sách đối với người...

Tải về
175 /SLĐTBXH-VP 25/03/2009

Vv cử cán bộ tham gia công tác viên cho Trang thông tin điện...

Tải về
174 /SLĐTBXH-VP 25/03/2009

Vv cử cán bộ tham gia công tác viên cho Trang thông tin điện...

Tải về
26/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2009

Về việc thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo giải...

Tải về
169 /SLĐTBXH-NCC 23/03/2009

V/v yêu cầu báo cáo tăng, giảm thẻ BHYT

Tải về
135 /SLĐTBXH-KHTC 11/03/2009

V/v: Báo cáo quyết toán năm 2008 và thanh toán KP chi trả...

Tải về
131/SLĐTBXH-KHTC 11/03/2009

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện cấp tiền Mua phương tiện...

Tải về
22/QĐ-SLĐTBXH 15/03/2009

Về việc thành lập Ban Biên tập Website Sở Lao động Thương...

Tải về
126/SLDTBXH_BTXH 08/03/2009

Về việc chỉ đạo rà soát lại hộ nghèo và quyết toán kinh phí...

Tải về
128/SLĐTBXH_BTXH 09/03/2009

Về việc trả lời UBND thị xã Hồng Lĩnh

Tải về
20 /HD-SLĐTBXH 03/03/2009

Hướng dẫn quy trình và kế hoạch rà soát lại hộ nghèo, hộ cận...

Tải về
72 CV/SLĐTBXH 15/02/2009

V/v: Thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí,cấp thẻ BHYT

Tải về
46/TB-SLĐTBXH-VP 23/10/2008

Thông báo về việc phân công lãnh đạo sở chịu trách nhiệm phê...

Tải về
104 /SLĐTBXH-VP 23/02/2009

Về việc yêu cầu gửi văn bản về Bộ phận Văn thư

Tải về
71 /HDLN 23/12/2008

Hướng dẫn thực hiện việc phân cấp quản lý Thẻ BHYT đối với...

Tải về
09/LN-TC-LĐTBXH 18/01/2009

Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện trợ cấp lương cứu...

Tải về
01/LN-LĐTBXH-CCB-BHXH-TC 02/02/2009

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí...

Tải về
85/SLĐTBXH-VP 18/02/2009

Về việc đôn đốc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Tải về
146 CV/SLĐTBXH 23/03/2008

Về việc yêu cầu cập nhật, khai thác văn bản trên website sở

Tải về
02/SLĐTBXH-TBLS 13/03/2008

Thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ và hỗ trợ...

Tải về
184 /SLĐTBXH 06/04/2008

HƯỚNG DẪN Một số nội dung cơ bản của Quyết định số:...

Tải về
108 /SLĐTBXH-VP 09/03/2008

Về việc đôn đốc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Tải về
01 /ĐA-XĐGN 30/12/2007

Đề án triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2008

Tải về
04/2008/ TT-BLĐTBXH 26/02/2008

Phụ lục 04/2008/TT-BLĐTBXH (Ban hành kèm theo Thông tư số :...

Tải về
04/2008/TT-BLĐTBXH 26/02/2008

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết...

Tải về
83/SLĐTBXH-TTr 24/02/2008

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 10...

Tải về
86/HD-BCĐ 24/02/2008

Hướng dẫn triển khai tổ chức tuần lễ Quốc gia ATVLSLĐ-PCCN...

Tải về
72 /SLĐTXH-VP 17/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008

Tải về
72/LĐTBXH-VP 17/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008. Mẫu...

Tải về
72/LĐTBXH-VP 17/02/2008

Về việc hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua năm 2008. Mẫu...

Tải về
130 /LĐTBXH 20/11/2007

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VỀ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ...

Tải về
130/QĐ-LĐTBXH 20/11/2007

Quy chế khen thưởng công tác lao động - thương binh và xã...

Tải về
1230/LN-STC-SLĐTBXH 13/08/2007

Hướng dẫn việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ...

Tải về
350/HDLN-SLĐTBXH-STC 01/03/2007

Hướng dẫn về quản lý, sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa của Liên...

Tải về
16 GM /LĐTBXH-DN 25/03/2009

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp triển...

Tải về
89/2008/NQ-HĐND 01/01/1970

NGHI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 08...

Tải về
 

Menu

Liên kết nhanh

Lịch công tác
I-OFFICE
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Làm theo lời bác
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Quỹ Bảo Trợ Trẻ em

Liên hệ trực tuyến

Quản trị website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 626

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63862

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2066042